Skip to content Skip to footer
1. Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga. Bescherming van persoonsgegevens is voor mij erg belangrijk en deze privacyverklaring beschrijft welke informatie door mij ontvangen wordt en welke informatie ik gebruik. Ik respecteer de persoonlijke levenssfeer van alle gebruikers van mijn website en van al mijn cliënten en zorg er voor dat ik de persoonlijke informatie die ik ontvang vertrouwelijk behandel.

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Mevrouw de Coach / Marieke van der Poel-Derks, gevestigd aan de Traverse 42 te Bergambacht.

2. Persoonsgegevens

Mevrouw de Coach verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Mevrouw de Coach verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden (bijvoorbeeld een werkgever) in het kader van mijn dienstverlening.

3. Doeleinden

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend ingezet voor de volgende doeleinden:

 • Voor overeenkomsten die worden aangegaan tussen u en Mevrouw de Coach.
 • Het onderhouden van contact.
 • Om u te kunnen informeren over relevante diensten en producten.
 • Om mijn dienstverlening te optimaliseren en mijn diensten te verbeteren.
 • Het verrichten van administratieve handelingen.
 •  
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
 • Het voeren van geschillen.
 • Het reageren op het door u achtergelaten bericht middels het contactformulier op de website.

Alle informatie die door mij wordt verzameld wordt bewaard in een beveiligde omgeving.

4. Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk aan u worden gevraagd. In het kader van haar dienstverlening kan Mevrouw de Coach persoonsgegevens uitwisselen. Mevrouw de Coach kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van mijn website of een administratiekantoor. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Mevrouw de Coach aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Mevrouw de Coach zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

5. Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Mevrouw de Coach zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Mevrouw de Coach zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten. U heeft het recht om Mevrouw de Coach een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Mevrouw de Coach verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Voor vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact maken met: Mevrouw de Coach: marieke@mevrouw-de-coach.nl of 06-82846201.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mevrouw de Coach, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mevrouw de Coach kan deze privacy verklaring aanpassen.

Go to Top